Martinali Opleidingen

Het opleidingsinstituut voor alle opleidingen die te maken hebben met eerste hulpverlening.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, onderhandelingen en overeenkomsten met Martinali Opleidingen Eerste Hulp.
Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 2: Offertes
De door Martinali Opleidingen Eerste Hulp gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende ))n maand na datering van de offerte, tenzij anders is aangegeven. Alle in offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3: Geheimhouding
Martinali Opleidingen Eerste Hulp behandelt alle informatie die zij verkrijgt van en over afnemer vertrouwelijk. Martinali Opleidingen Eerste Hulp stelt deze informatie niet beschikbaar aan derden. Afnemer behandelt alle informatie die zij van Martinali Opleidingen Eerste Hulp verkrijgt, vertrouwelijk en gebruikt deze informatie slechts voor het doel waarvoor de overeenkomst is gesloten. Afnemer draagt er zorg voor dat deze informatie niet ter beschikking komt van derden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Martinali Opleidingen Eerste Hulp is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband houdt met deelname aan een cursus, tenzij Martinali Opleidingen Eerste Hulp opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien Martinali Opleidingen Eerste Hulp op enig moment aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 5: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn is afnemer tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd. Als betaling na schriftelijke aanmaning uitblijft binnen de in de aanmaning genoemde termijn, is afnemer eveneens de kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Afnemer is niet gerechtigd tot enige korting of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij dit schriftelijk met Martinali Opleidingen Eerste Hulp is overeengekomen.

Artikel 6: Acceptatie en uitvoering van een opdracht
Een opdracht wordt geplaatst door middel van ondertekening en retourzending van het door Martinali Opleidingen Eerste Hulp aangeboden formulier of door middel van een schriftelijke opdracht door de opdrachtgever. Martinali Opleidingen Eerste Hulp is gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals een goed opdrachtnemer betaamt.

Artikel 7: Contractduur; uitvoeringstermijn
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 8 A: Deelname trainingen
De deelnemer heeft het recht om tot twee weken voor aanvang van de training de deelname kosteloos te verplaatsen. Bij verplaatsing binnen twee weken tot 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer een toeslag verschuldigd van 25% over de prijs van de training.(De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een aanvaardbare vervanger zorg dragen, indien de vervanging aan Martinali Opleidingen Eerste Hulp wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. Bij annulering op de dag van de training, zonder enige gegronde reden, is de deelnemer een toeslag verschuldigd van 50% over de prijs van de training.

Artikel 9: Opzegging
Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Deze opzegging dient te geschieden per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 10: Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.